Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden “Mijn Zeeuwse”

 

1.“Mijn Zeeuwse”

Onder “Mijn Zeeuwse” wordt verstaan:

·het gedeelte van “Mijn Zeeuwse” dat bestemd is voor gebruikers;

·alle geautomatiseerde hulpmiddelen, tools, koppelingen e.d. die De Zeeuwse aan de gebruiker ter beschikking stelt.

 

2.Toepasselijkheid

·Deze voorwaarden gelden vanaf het moment waarop de gebruiker de voorwaarden heeft ontvangen, of via “Mijn Zeeuwse” ervan kennis heeft kunnen nemen.

 

3.Toegang

·Als De Zeeuwse besluit om de gebruiker toegang tot “Mijn Zeeuwse” te verlenen, ontvangt de gebruiker een exclusieve gebruikersnaam en een wachtwoord.

·De Zeeuwse kan de toegang tot “Mijn Zeeuwse” weigeren of afhankelijk stellen van nadere voorwaarden. De toegang tot “Mijn Zeeuwse” is niet overdraagbaar.

 

4.Zorgplicht

·De gebruiker is verplicht om bij het eerste feitelijk gebruik van “Mijn Zeeuwse” het wachtwoord dat De Zeeuwse heeft verstrekt te veranderen in een wachtwoord dat hij zelf heeft bepaald.

·De gebruiker houdt het wachtwoord en de gebruikersnaam geheim voor derden. Onbevoegd gebruik, misbruik, verlies of het in verkeerde handen vallen van het wachtwoord of de gebruikersnaam wordt onmiddellijk aan De Zeeuwse gemeld.

·De gebruiker laat het werkstation tijdens gebruik van “Mijn Zeeuwse” niet onbeheerd achter.

·De gebruiker houdt zich aan de gebruiksvoorschriften en alle instructies die De Zeeuwse verstrekt.

 

5.Gebruik

·Het gebruik van “Mijn Zeeuwse” is voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

·De gebruiker is niet bevoegd om derden toegang te geven tot “Mijn Zeeuwse” of daarvan gebruik te laten maken.

·Bij gebruik van “Mijn Zeeuwse” worden er persoonsgegevens in het systeem opgenomen die de gebruiker verstrekt, evenals andere gegevens. De Zeeuwse verwerkt deze gegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, om fraude tegen financiële instellingen te voorkomen en bestrijden, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. De volledige tekst van deze code is te vinden op de website van het Verbond van Verzekeraars: www.verzekeraars.nl. De code kan ook opgevraagd worden bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon (070) 333 85 00).

 

6.Bewijs

·De gegevens die de gebruiker via “Mijn Zeeuwse” verstrekt, hebben dezelfde status en juridische waarde als gegevens die schriftelijk en ondertekend worden verstrekt.

·Een offerte en aanvraag die rechtmatig zijn vervaardigd via “Mijn Zeeuwse”, hebben dezelfde status en juridische waarde als een schriftelijk ondertekende offerte of aanvraag. Voor elke offerte en aanvraag geldt dat er pas een overeenkomst, of wijziging van een bestaande overeenkomst, tot stand is gekomen na acceptatie en/of verwerking door De Zeeuwse.

·De Zeeuwse legt alle aanvragen en berichten vast. De Zeeuwse staat tegenover de gebruiker en derden in voor de authenticiteit van de bewaarde gegevens.

·De Zeeuwse is niet verplicht om gegevens langer te bewaren dan de wettelijke bewaartermijn die hiervoor geldt. De gegevens die door of voor De Zeeuwse zijn vastgelegd, of de schriftelijke reproductie daarvan, leveren volledig bewijs op.

·De gebruiker is verplicht om te controleren of de opdrachten die via “Mijn Zeeuwse” zijn verzonden correct door De Zeeuwse zijn uitgevoerd.

·De gebruiker is verplicht om te controleren of de polis die De Zeeuwse heeft afgegeven juist is.

 

7.Aansprakelijkheid

·De informatie die beschikbaar wordt gesteld door of namens De Zeeuwse wordt afgegeven onder voorbehoud (disclaimer), tenzij anders is vermeld.

·De Zeeuwse streeft ernaar dat de apparatuur en programmatuur zo veel mogelijk ongestoord functioneert. Is er sprake van het niet tijdig, niet juist of niet volledig functioneren van de apparatuur, programmatuur of andere noodzakelijke hulpmiddelen die onder het beheer van De Zeeuwse staan, of van het internet? En ontstaat er schade die hiermee verband houdt, van welke aard dan ook? Dan is De Zeeuwse hiervoor niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van De Zeeuwse.

·De Zeeuwse aanvaardt geen aansprakelijkheid voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van aanvragen en berichten ten gevolge van het gebruik van “Mijn Zeeuwse”, tenzij dit is te wijten aan opzet of grove schuld van De Zeeuwse.

·De Zeeuwse is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of gederfde winst.

·De gebruiker is aansprakelijk voor de gevolgen van onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van de gebruikersnaam of het wachtwoord.

 

8.Wijziging

·De Zeeuwse heeft het recht om wijzigingen in en aanvullingen op deze voorwaarden aan te brengen. De gebruiker wordt hiervan dan in kennis gesteld. Dit gebeurt schriftelijk, via e-mail of “Mijn Zeeuwse”.

·De Zeeuwse heeft het recht om “Mijn Zeeuwse” aan te vullen en te wijzigen.

 

9.Beëindiging

De Zeeuwse heeft het recht om de gebruiker het gebruik van “Mijn Zeeuwse” te ontzeggen als:

·de gebruiker een of meer verplichtingen van deze voorwaarden niet nakomt;

·de gebruiker niet langer belang heeft bij toegang tot “Mijn Zeeuwse”.

Schade melden?

U kunt ons 7 dagen per week en 24 uur per dag telefonisch bereiken.

  • Telefonisch schademelden:
    (0118) 683 308