Disclaimer

Deze website is opgezet als informatieve site en heeft niet als primair doel het afsluiten van transacties.

Functioneren van deze website
De Zeeuwse stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. De Zeeuwse garandeert echter niet dat de website te allen tijde toegankelijk is dan wel naar behoren functioneert. De Zeeuwse aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website en/of anderszins veroorzaakt wordt door of inherent is aan het gebruik van het internet.

Informatie op deze website
De Zeeuwse stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op deze site juist en volledig is. De Zeeuwse garandeert echter niet dat de op deze website vermelde informatie steeds actueel, juist, volledig en toereikend is. De Zeeuwse aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook die zou kunnen ontstaan wanneer de weergegeven informatie, onjuist, onvolledig en/of ontoereikend is. Tevens aanvaardt De Zeeuwse geen aansprakelijkheid voor eventuele koersverliezen of enig ander nadeel dat wordt geleden als gevolg van het gebruik van gegevens zoals koersgegevens en resultaten van berekeningen. Als u naar aanleiding van de op de website vermelde informatie en/of resultaten vragen heeft en/of verplichtingen met financiële consequenties aan wilt gaan, dan adviseren wij u contact op te nemen met één van onze assurantieadviseurs. De informatie op deze website is van algemene aard en niet bedoeld als een persoonlijk advies. Wij raden u dan ook aan voor een persoonlijk advies contact op te nemen met één van onze assurantieadviseurs waarbij alle relevantie omstandigheden kunnen worden meegenomen in het advies.

Copyright
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website mag zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van De Zeeuwse worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in welke vorm of op welke wijze dan ook.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. De Zeeuwse heeft geen bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze websites en kan niet garanderen dat de hyperlinks correct zijn. De Zeeuwse geeft geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en inhoud van de websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. De Zeeuwse behoudt zich het recht voor om iedere link en/of verwijzing naar een andere website op enig moment te beëindigen dan wel te verwijderen.

Virussen
De Zeeuwse garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. De Zeeuwse aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook als gevolg van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Schade melden?

U kunt ons 7 dagen per week en 24 uur per dag telefonisch bereiken.

  • Telefonisch schademelden:
    (0118) 683 308